Protokoll från styrelsemöten ÖIF 2022-2023

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           22-03-29  

Narvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson (Urban), Jörgen Sundberg (Jörgen), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan)

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av ordförande Abbe                                                                                

§ 2               Godkännande av dagordning
                      Mötet godkände dagordningen    

§ 3               Val av sekreterare
                      Urban

§ 4               Val av justerare
Conny                                                                          

§ 5               Skrivelser   Inga skrivelser i dagsläget.

Beslutades att klubbens postadress ändras till ordförandens adress så snart som möjligt.                                                                        

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls
Tre lag anmälda till 3-manna i Karlstad den 9 april. Troligen blir det ytterligare ett lag från klubben.

Vidare diskuterades olika möjligheter att agera i de nuvarande konflikter som finns inom bowlsen i Sverige.
Styrelse vill först tala med föreningens spelare innan man tar ställning i de problem som har uppkommit.

Beslutades att klubben representeras av vår ordförande vid Svenska Bowls Förbundets årsmöte den 30 mars. Vi hoppas kunna delta med kort varsel. Det saknas nu inloggningsuppgifter för ZOOM-mötet.

B Spinning
Mötet diskuterade möjlighet att flytta spinningen till klubblokalen. Diskussionen förs vidare till de ledare som ansvarar för verksamheten.

C Vallen
Conny föreslog att Valbo sköter och ansvarar för gräsmattan på planen april - september. Tar hjälp av Bloms Alltjänst under perioden maj-juli. Valbo sköter själva planen april, augusti och september. Valbo ansvarar även för kritning och bekostar köp av krita. Bi-ytor hjälps vi åt att sköta. Styrelsen tyckte detta var ett bra förslag och vi inväntar svar från Valbo.

Service på våra maskiner ska vi försöka sköta på plats. Jan undersöker denna möjlighet.

D Huvudsektionen och kansliet
Styrelsen gör tillsammans en inventering över maskinpark mm vid nästa möte. Ny nyckellista ska tas fram av Urban.

§ 7               Ekonomi
Conny redogjorde för olika scenarions för att kunna hålla ekonomin i balans. Jörgen ska kolla med kassörskorna på Spara om de vill fortsätta sälja bingolotter åt oss. Vi fortsätter denna diskussion vid nästa möte.
Ove Aronson fortsätter att ansvara för och sälja lotter i föreningens regi fram till sommaren. Han kan behöva någon form av insyn på bankkonto för detta. Urban undersöker detta med banken.

§ 8               Övriga frågor
Intet                                                                            

§ 9               Nästa möte
Söndag 24 april kl.16.00                                                                                  

§ 10             Mötets avslutande
                      Abbe tackade för en trevlig stund och avslutade mötet.

 

 

Sekreterare Urban Mathiasson                             Justerare Conny Svensson                                                                            

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                           22-04-24                

Narvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson (Urban), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan) Martin Larsson (Martin)

 

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av ordförande Abbe

§ 2               Dagordningen godkändes

§ 3               För detta möte valdes Urban som sekreterare.

§ 4               Val av justerare Conny                                          

§ 5               Skrivelser  
Försäkring gällande Klippare Cub Cadet. Styrelsen beslöt att förlänga försäkringen.
Service gällande luftvärmepump Bosch. Styrelsen beslöt att den ska sötas av någon lokal person.    

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls
Styrelsen beslöt att upprätta en gemensam deltagarlista för bowls och bastuaktiviteterna.
Träningsavgift på 500kr kommer att tas ut av alla aktiva fr.o.m. hösten 2022.

B Spinning
Martin meddelade att för närvarande finns 5 ledare tillgängliga.

C Vallen
Martin och Conny ansvarar för verksamheten på Vallen. Överenskommelse mellan Ödeborgs IF och HEF-Valbo: ÖIF står för maskinparken och HEF-Valbo för övriga kostnader samt klippning och skötsel av planen. De kan behöva hjälp med klippning någon gång.

En nyckel till behövs för de som ska ansvara för klippning mm..

D Huvudsektionen och kansliet
Uthyrningar av klubblokalen börja komma in. Beslutades att flytta ut vitrinskåpet från kanslirummet till uthyrningsdelen för att slippa problem med nycklar vid uthyrning och städning av lokalen.

Då intresset för att använda utomhusbanan vid Dagsholm saknas från både klubbens medlemmar och förbundet beslöt styrelsen att försöka avveckla verksamheten där. Styrelsen kommer att arbeta för att någon annan kan ta över verksamheten och/eller arrendet av marken. Urban meddelade att elen på utomhusbanan är uppsagd fr.o.m. 29 april.

§ 7               Ekonomi
Kommande utgifter: Staketet behöver riktas upp och trappan upp till omklädningsrummen behöver ses över. En del av arbetet kan lösas med hjälp av våra medlemmar i bowlsen.

Conny undrade om man behöver ha huvudsäkringar på 25 ampere och Jan svarade att det behövdes under midsommarfirandet på Vallen.

§ 8               Övriga frågor
Urban informerade om tänkbart samarbete med SPF.
Han ska träffa deras medlemmar den 18 maj.                                                                

§ 9               Nästa möte 15 maj kl. 14.00                                                                            

§ 10             Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
                       

 

 

Sekreterare                                           Justerare    

 

                                                         

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           22-05-15

Närvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson (Urban), Jörgen Sundberg (Jörgen), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan), Martin Larsson (Martin)

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av ordförande Abbe

§ 2               Godkännande av dagordning
                      Dagordningen godkändes

§ 3               Val av sekreterare
Urban valdes till sekreterare för detta möte.  

§ 4               Val av justerare
Conny valdes till att justera mötesprotokollet                                            

§ 5               Skrivelser
Uppsägningen av elavtalet för utomhusbanan i Dagsholm är nu klart och sluträkningen betald.
                                                                 

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls
Abbe rapporterade från SBF årsmöte. Abbe valdes in i den nya styrelsen som suppleant.

B Spinning
Martin meddelade att verksamhetens framtid är osäker. Kanske måste den flyttas till vårt klubbhus. Mötet beslutade att fortsätta med verksamheten i Assarbyhallen fram till årsskiftet. Martin kallar berörda ledare i spinningen till ett möte för att diskutera verksamhetens möjligheter.

C Vallen
Conny önskade att vi ordnar föreningsdagar för att utföra en del arbete som behöver göras på Vallen. Bland annat behöver alla bi-ytor klippas.

Ett träd behöver tas ner och Conny ordnar detta.

D Huvudsektionen och kansliet
Midsommarfirandet på Vallen kommer vi inte att kunna ordna i år. Vi ska sammanställa ett utskick och mötet beslöt om ett extra styrelsemöte gällande denna punkt ska hållas 25 maj kl.17.30.

§ 7               Ekonomi
De nya spelardräkterna är klara och medlemmar får ut dessa när de betalt in sin del av kostnaden. Se tidigare styrelseprotokoll. Ett särskilt swish-konto för denna och liknande inbetalningar från medlemmar är ordnat.

§ 8               Övriga frågor
Vi behöver en ny hemsida. Urban ordnar detta.
Urban tog upp frågan om klippning runt utebanan. Diskuterades.                                                                        

§ 9               Nästa möte
25 maj kl.17.30 på Vallen                                                                                

§ 10             Mötets avslutande av ordförande Abbe
                       

 

 

Sekreterare                                           Justerare

                           

 

                                                         

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           22-05-25

Närvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson, Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan), Martin Larsson (Martin)

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av ordförande Abbe

§ 2               Godkännande av dagordning
                      Dagordningen godkändes

§ 3               Val av sekreterare
Urban valdes till sekreterare för detta möte.  

§ 4               Val av justerare
Conny valdes till att justera mötesprotokollet                      

§ 5               Skrivelser
Kallelse till extra förbundsmöte, se rapporter.

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls
Abbe rapporterade att SBF:s ska hålla ett extra förbundsmöte 1 juni 2022 För val av förbundsordförande för en tid av ett år. Detta sedan vald ordförande på årsmötet avgått.

B Spinning
Martin ska snabbt kalla berörda ledare i spinningen till ett möte för att diskutera verksamhetens möjligheter. Antal pass i veckan diskuterades då vi har en fast kostnad för hyra. De nya dräkterna till ledare ska delas ut av Martin.

C Vallen
Conny lägger ut ett meddelande om att vi behöver hjälp med skötsel av Vallen på Supertext. Urban och Abbe löser tillfälligt klippningen kring utebanan.

D Huvudsektionen och kansliet
Midsommarfirandet på Vallen kommer vi inte att kunna ordna i år. Vi behöver få fram en ”Midsommar kommitté” för att jobba fram ett koncept för midsommarfirande på Vallen 2023. Några personer utan för föreningen har visat intresse och detta måste vi jobba vidare med. Dessutom diskuterades behovet av en sponsorgrupp.

Vi behöver ett skrivet kontrakt med den som tillfälligt hyr klubblokalen. Urban tittar på detta tillsammans med Unni Anderson.

§ 7               Ekonomi
Vi har fortfarande gott stöd från försäljning av Bingolotter.

§ 8               Övriga frågor:
Urban meddelade att nya hemsidan beräknas vara uppe om någon vecka. Vi lägger även in möjligheten för våra medlemmar att basta på fredagar.                                        

§ 9               Nästa möte
11 juni 2022                                                                                    

§ 10             Mötets avslutande av ordförande Abbe
                       

 

 

Sekreterare                                           Justerare

                           

 

                                                         

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           22-06-11

Narvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson (Urban), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan) Martin Larsson (Martin)

 

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av ordförande Abbe

§ 2               Godkännande av dagordning
                      Dagordningen godkändes

§ 3               Val av sekreterare
                      Urban valdes till sekreterare.          

§ 4               Val av justerare
Conny valdes till justerare.                                                          

§ 5               Skrivelser
Abbe rapporterade att ny ordförande för SBF nu är Marcus Bergenheim. Abbe redogjorde även för Färgelanda Cup 12-14 augusti. Ödeborgs IF sköter förläggningen i Ödeborg. Ersättning för detta blir 10.000kr plus 125kr för varje match på Vallen. Abbe kontaktar Urban Hjalmar och Håkan Gusteus som har tidigare erfarenhet från detta. Vi ordnar ett medlemsmöte för att dela upp arbetsuppgifter inför och under cupen.

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls
Sommaruppehåll i verksamheten.

Närvarolistor ska vara inne senast 15 augusti.
Urban kontaktar Holger Alexandersson i bastugänget om gemensam närvarolista med bowlsen på fredagar 16.00 – 19.00.

B Spinning
Inget att rapportera.

C Vallen
Diskussion om hur vi ska klara av att driva Vallen i fortsättningen. Abbe tar kontakt med HEF om framtida samarbetsformer.

D Huvudsektionen och kansliet
Intet.

§ 7               Ekonomi
Klubben har tidigare varit helt beroende på inkomster från lottförsäljning och då främst Bingolotter. Då vi inte längre kan förlita oss på att denna fortsätter hölls en kort diskussion kring hur vi kan kapa kostnader inför framtiden. Vi letar idéer till nästa möte.

§ 8               Övriga frågor
Conny meddelade att HEF har ett medlemsmöte den 27 juni och vi kanske vet mer efter detta.                                                                              

§ 9               Nästa möte
Abbe återkommer med detta tills han kontaktat HEF.                                                                        

§ 10             Mötets avslutades av Abbe.
                       

 

Sekreterare

Justerare

  

 

Urban Mathiasson

Conny Svensson

                                                           

 

                                                         

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           2022-09-06

Narvarande: Urban Mathiasson (Urban), Jörgen Sundberg (Jörgen), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan) Martin Larsson (Martin)

 

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av Jan då Abbe har förhinder och kommer senare.

§ 2               Godkännande av dagordning

§ 3               Val av sekreterare Urban                

§ 4               Val av justerare Conny                                          

§ 5               Skrivelser  
Inväntar skrivelser från Abbe                              

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls

Kanske ska NM i tremanna 24-25 september flyttas till Ödeborg. Blir det aktuellt får vi jobba med boendet. Sporthallen prel. bokad av Conny. 12-13 november har vi 2-manna SM i Ödeborg.

B Spinning

Martin meddelar att spinningen har städdag i dag inför starten nästa vecka. Några cyklar har reparerats. Svårt med reservdelar där bara slitdelar finns att tillgå.

Ledare för spinningen har möte senare i dag och då vet man vilka ledare som kommer att jobba i höst.

C Vallen

Vi behöver ha höststädning på vallen.

Elementet på kansliet behöver fixas och en utebelysning vid gaveln till entrén. Dessutom behöver stolparna till nätet riktas upp.

D Huvudsektionen och kansliet

Diskussion om villkoren kring samarbetet med HEF. Abbe kontaktar HEF angående vårt förslag.

§ 7               Ekonomi

Urban redogjorde kort om dagsläget och pekade på vikten av ett samarbetsavtal med HEF.

§ 8               Övriga frågor                                                                                  

§ 9               Nästa möte
2022-09-20                                                                                    

§ 10             Mötets avslutande
                       

 

 

Sekreterare                                           Justerare    

 

Urban Mathiasson                                                 Conny Svensson

                                                         

Styrelsemöte Ödeborgs IF                       220920 


Närvarande Abbe Magnusson ordf. Jan Johnsson, sekr. Conny Svensson och Jörgen Sundberg.


1. Ordföranden öppnar mötet och hälsar oss välkomna.

2. Jörgen Sundberg valdes att justera dagens protokoll.

3. Bowls.

Flera stora tävlingar i höst varav ÖIF arrangerar en SM i tvåmanna 12-13 november.

Conny har bokat lokaler. Leo utseddes till kioskansvarig. Övrig personalmedverkan ordnas på bowlsmöten.

Single NM Norwegian open i Lysekil 22-23 oktober.

Single SM på Öland 3-4 december. Lång resväg och övernattning kan vara ett hinder för deltagande. ÖIF överväger att bistå något! Beslut kommer senare!

4. Ödeborgsvallen med huskroppar.

Höststädning behövs! En hel del skräp behöver köras bort! Ordföranden med stöd av kassören försöker få ihop ett gäng medlemmar med bil och släp, för transport till Stigens tipp!

Målning av alla byggnaderplaneras till nästa år!

Conny har sagt upp sig så det behövs en eller flera, till klippning, linjering m.m. till nästa år!

5. Tomtestigen.

Vi beslutade att försöka genomföra Tomtestigen 3 eller 10 december. En förenklad variant föreslås! Lite mindre pynt och en bingopromenad. Cirka fem funktionärer behövs!

Priser och lotterivinster finns troligen i vårt förråd!

6. Ekonomi.

Kassören var frånvarande så någon ekonomisk redogörelse gavs ej!

Följande beslut togs dock:

Kassören får i uppdrag att granska våra försäkringsvillkor och eventuellt ta in offerter från flera bolag.

Elsituationen granskas också!

Medlemsskapet i Bohuslän-/ Dals idrottsförbund avslutas!

Trots adressändringar så hamnar fakturor i Ödeborgsvallens postlåda! Detta medför dröjsmålsavgifter! Bjarne får i uppdrag att bevaka postlådan!

7. Mötets avslutning.

Ordföranden avslutar mötet och tackar för ett stort engagemang!

Han avser att kalla till nytt möte den 3 oktober kl. 17:30,på Ödeborgsvallen.

 

 

Jan Johnsson,sekreterare                                       Jörgen Sundberg,justerare

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           22-10-03  

Narvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson (Urban), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan) Martin Larsson (Martin)

 

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av ordförande Abbe

§ 2               Godkännande av dagordning
Godkändes

§ 3               Val av sekreterare: Urban                

§ 4               Val av justerare: Conny                                                                

§ 5               Skrivelser   Inga skrivelser i dagsläget.                                    

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls
Sponsorgrupp utsedd och där ingår Urban och Joel Häger samt ska kompletteras med ytterligare något namn.

Tävlingskommitté utsedd och där ingår Jörgen (styrelsen), Mattias Söderberg, Jonas Häger och Mikael Larsson.

Styrelsen beslutade att ÖIF betalar anmälningsavgiften även för deltagande NM då det ger ranking poäng gällande uttagning till VM 2023.

Urban har förskottsbetalat 1500 för 2 stugor till SM på Öland då förbokning måste göras. Detta ska återbetalas av deltagarna vid slutbetalningen som är senast 23 oktober.

Träningsavgiften för hösten 2022 ska vara betald senast 31 oktober. Träningsavgiften är sedan tidigare fastställd till 500kr/halvår.

B Spinning
8 st. är aktiva nu på spinningen och 7 st. har betalt halvårskort. Styrelsen önskar flytta verksamheten från Assarbyhallen till klubblokalen vid årsskiftet. Marknadsföringen av spinningen ska förbättras. Medlemskort 200kr gäller från årsskiftet för alla deltagare. Kostnaden för halvår- och helårskort kan minskas något men styrelsen tar upp detta på ett senare möte.

Martin informerar ledare och deltagare.

Urban säger upp hyran till personalklubben och den avslutas 31 december.

C Vallen

Höströjning 9 oktober på Vallen

HEF verkar nu vara intresserade av ett samarbete. Flyttas spinningen till Klubblokalen kan hyran för Vallen justeras ned lite.

D Huvudsektionen och kansliet

Elektriker behöver göra en översyn av elen i klubbstugan.

§ 7               Ekonomi
Viktigt för Vallens överlevnad att vi kan få tillstånd ett samarbete med HEF. (se § 6 B och C)

§ 8               Övriga frågor
Abbe tar kontakt med Niklas Jansson angående utomhusbanan på Dagsholm.

Tomtestigen ska arrangeras även i år. Tänkbara datum 3:e eller 10:e december. Klubbens medlemmar hjälper till och deltar i aktiviteterna där. 3:e december krockar med singel SM på Öland.

Urban beställer Trimbingo för att användas vid Tomtestigen och andra arrangemang                

§ 9               Nästa möte
18 oktober kl. 17.30 klubblokalen.                    

§ 10             Mötets avslutades av Abbe.
                       

 

Sekreterare                                           Justerare    

 

Urban Mathiasson                                                 Conny Svensson                                                    

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           22-10-18  

Narvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson (Urban), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan) Martin Larsson (Martin)

 

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av ordförande Abbe

§ 2               Godkännande av dagordning
                      Godkändes

§ 3               Val av sekreterare
Urban        

§ 4               Val av justerare
Conny                                                    

§ 5               Skrivelser  
Kommunen meddelar att det från 1 november inte längre är tillåtet att basta i samband med hyra av gymnastiksalen Ödeborgsskola. Styrelsen beslutade att upplåta klubbstugans bastu för våra medlemmar på fredagar.
                                           

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls

Flera av klubbens medlemmar åker till Skien och SMPT tävlingen där.

Klubben beslutade att i förskottsbetala hyra för två stugor på Öland för de som önskar bo där under singel SM 3-4 december. Återbetalas till klubben senast 2 december.

Den 3 november anordnar klubben ett event för Västvatten ca 20 personer med bowls på programmet. Urban, Leo och Conny ansvarar.

11 november visar vi under en heldag i Sporthallen upp sporten för Valboskolans 8:e klassare. Urban, Leo och Conny ansvarar.

12-13 november anordnar vi SM 2-manna i Sporthallen och vi passar på att då även ha en prova på kväll den 11 november.

B Spinning
Hyran för lokalen i Assarbyhallen är uppsagd fr.o.m. 2023-01-01.

Verksamheten flyttas till klubblokalen. Flytt av cyklar organiseras i slutet av december. Ev. flyttas några cyklar tidigare. Fortfarande oklart om spinningens framtid. Martin informerar oss efter möte med ledare i spinningen.

C Vallen
Jan ordnar med översyn av elen i fastigheten.

D Huvudsektionen och kansliet
Klubblokalen blir om det är aktuellt ny spinninglokal. Det medför i så fall att vi inte längre kan hyra ut lokalen till privatpersoner.

§ 7               Ekonomi

Urban redogjorde för det ekonomiska läget. Urban undersöker om det finns möjlighet att få bättre ränta på vårt innestående kapital.

§ 8               Övriga frågor
Tomtestigen annonseras ut på hemsidan plus Facebook mm. Vi undersöker alternativ till godis.                                                                        

§ 9               Nästa möte 1 november kl. 17.30                                                                  

§ 10             Mötets avslutandes av Abbe
                       

 

 

Sekreterare                                           Justerare    

 

Urban Mathiasson                                                 Conny Svensson                                                    

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           22-11-20  

Närvarande: Urban Mathiasson (Urban), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan) Martin Larsson (Martin)

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av v. ordförande Jan

§ 2               Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3               Val av sekreterare
Urban        

§ 4               Val av justerare
Conny                                                    

§ 5               Skrivelser   Inga skrivelser i dagsläget.                                    

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls
Vi har fått beröm för vårt arrangemang av SM och det medförde även stora sportsliga framgångar för klubben. Vi har med lyckat resultat även genomfört ett event med Västvatten och visat upp sporten för årskurs 8 på Valboskolan.

Det framfördes från flera i styrelsen att tävlingskommittén behöver ta ett större ansvar när det gäller förberedelser för tävlingar, både våra egna arrangemang och de tävlingar som vi åker till. Mötet beslutade att ordförande talar med tävlingskommittén om detta.

Endas 7 spelare är anmälda till singel SM i Borgholm. Det lite svaga intresset beror på avståndet till tävlingen ca 45 mil. Styrelsen beslutade betala bilersättning för två bilar, totalt 2000 kr.

B Spinning

Martin berättade att spinningen planerar att driva verksamheten vidare i egen regi då de inte kan tänka sig att vara i klubblokalen. De har förhandlat fram sänkt hyra men har inte tagit något beslut. Mötet förtydligade att hyran är uppsagd fr.o.m. 1 januari så vi måste ha besked snarast så vi kan planera flytt av cyklar om de inte tänker återupptar verksamheten.

C Vallen
Diskuterades under § 8.

D Huvudsektionen och kansliet

En del justeringsjobb gällande elen är gjort i klubbstugan.
Styrelsen beslutade att snöröja vid behov.
Styrelse beslutade att inte genomföra Tomtestigen i år. Detta beroende på en fulltecknad tävlingskalender under november och december, vilket medför att styrelsen och spelare inte orkar med ytterligare åtagande. Tveksamt om vi kommer att anordna tomtestigen i framtiden. Kanske någon annan kan tänka sig driva traditionen vidare.

§ 7               Ekonomi
Urban Redogjorde för det ekonomiska läget. SM-tävlingen gav ett bra överskott tack vare nio mattsponsorer, två lotterier samt ersättning från förbundet för hallhyra.

Vi har fått en faktura av Bernlos El där det mesta kommer från ett arbete som utfördes för 2-4 år sedan. Urban har bett företaget att skicka två fakturor ett på det gamla och en på det senast utförda jobbet. Mötet beslutades att fakturan på det ”gamla” jobbet ska betalas med hjälp av investeringskontot.

Totalt är det ekonomiska läget bättre än förväntat.

§ 8               Övriga frågor
Conny undrade hur vi ska hantera frågan om Vallens framtid. Beslutades att vi några veckor innan årsmötet utlyser ett möte gällande Vallens framtid. Till mötet bjuder vi in alla som bor i Ödeborg samt klubbens medlemmar.                                

§ 9               Nästa möte
Abbe återkommer med lämplig tidpunkt.

§ 10             Mötets avslutades av Jan.
                       

Sekreterare                                           Justerare    

 

Urban Mathiasson                                  Conny Svensson   

        

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           22-12-13  

Narvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson (Urban), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan) Martin Larsson (Martin)

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av Abbe

§ 2               Godkännande av dagordning
Godkändes

§ 3               Val av sekreterare
Urban        

§ 4               Val av justerare
Conny                                                    

§ 5               Skrivelser  
Klubbens försäkringar hos Dina Försäkringar har setts över. Vi har nu tagit bort försäkringar för material i Assarbyhallen samt för utomhusbanan på Dagsholm.

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls
Singel-SM i Borgholm 3-4 december resulterade 1:a Joel Häger, 2:a Jonas Häger och 3:a Benny Sjögren. Dalslänningen hade en artikel om resultaten från singel-SM.

Klubben ordnar med en öppen tävling i bowls 14 januari i idrottshallen Valboskolan. Vi hoppas på deltagare från både Sverige och Norge.

B Spinning
Beslutades att hjälpa den nystartade spinningklubben med två månadshyror totalt 1600kr och utbetalas när det finns ett registrerat konto för spinningklubben.
Kontrakt där spinningklubben övertar allt material i Assarbyhallen tillhörande Ödeborgs IF inklusive 15 spinningcyklar upprättas av Abbe. Kontraktet ska vara påskrivet senast 20 december 2022. Skrivs inte kontraktet på fortsätter allt material där tillhöra Ödeborgs IF.

C Vallen

Abbe har i uppgift att snarast lösa hyreskontrakt med HEF Valbo för deras verksamhet på Vallen 2023. Abbe har även i uppgift att snarast försöka lösa arrendeavtalet gällande vår utomhusbana på Dagsholm.

D Huvudsektionen och kansliet

Conny meddelar att Idrott Online stänger ned alla sina hemsidor för föreningar. Verksamheten där fortsätter för övrigt som vanligt. Vi måste jobba mer mot SISU och där registrera vårt jobb i föreningen. Vi kan där ta del av utbildningar samt erhålla ersättningar och belöningar för verksamheten i klubben.

Tomtestigen avslutas för vår del och övertas av Ödeborgs vägförening. Material och viss utrustning som använts för Tomtestigen skänks för detta ändamål till vägföreningen.

§ 7               Ekonomi
Urban redogjorde kort för det ekonomiska läget. Vi måste se över vårt investeringskonto och flytta tillgångarna där till ett konto som ger ränta.  

§ 8               Övriga frågor
Martin meddelade att han nu lämnar styrelsen då han varit med för spinningens räkning.

Skrivaren som nu finns i vårt kansli flyttas nu hem till Urban då det mesta av styrelsens kanslijobb utförs där.                                                                    

§ 9               Nästa möte
I mitten av januari 2023 men meddelas senare av Abbe.                                                                  

§ 10             Mötets avslutades av Abbe
                       

Sekreterare                                           Justerare    

 

Urban Mathiasson                                                 Conny Svensson                                    

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           22-01-17

Narvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson (Urban), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan)

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av Abbe

§ 2               Godkännande av dagordning
Godkändes

§ 3               Val av sekreterare
Urban        

§ 4               Val av justerare
Conny                                                    

§ 5               Skrivelser  
Intet

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls
Vår öppna tävling i 3-manna 14 januari fick mycket beröm från de tävlande. Totalt 51 spelare från klubbar i Sverige och Norge deltog.

Jonas vill ha ett möte med alla spelare gällande tävlingskommitténs sammansättning och hur våra uttagningar till lag ska se ut i framtiden.

B Spinning
Sista mötet med denna punkt på dagordningen. Vi önskar Färgelanda Spinngklubb lycka till.

C Vallen

Abbe meddelar att hyreskontraktet med HEF snart är i hamn. Detsamma gäller överlåtandet av arrendet utomhusbanan vid Dagsholm.

Löparbanan runt Vallen behöver fixas till. Conny pratar med Joel om problemet.

 D Huvudsektionen och kansliet

De som bastar på fredagar i klubblokalen ska fylla i närvarokort och korten förvaras fortsättningsvis i klubblokalen.

Jan meddelar att snöröjning vid behov till klubbstugan är ordnad och kommer att kosta 100-150 kr per tillfälle.

§ 7               Ekonomi
Urban redogjorde kort för det ekonomiska läget. Det mesta av våra banktillgångar är nu flyttat till ett konto i Dalslands Sparbank som ger oss kommande ränteintäkter.

§ 8               Övriga frågor
Urban vill att vi snyggar till klubblokalen och ge den ett mer Bowls-fokuserat intryck med hjälp av exempelvis fotografier, klubbtröjor och tidningsartiklar genom åren.

Då klubben måste lämna in årlig deklaration till skatteverket får Urban i uppgift att lösa det.

                                                                                     

§ 9               Nästa möte
Meddelas senare av Abbe.                                                                                

§ 10             Mötets avslutades av Abbe
                       

Sekreterare                                           Justerare    

 

Urban Mathiasson                                                 Conny Svensson

Styrelsemöte Ödeborgs IF                                                           23-02-07  

Narvarande: Abbe Magnusson (Abbe), Urban Mathiasson (Urban), Jörgen Sundberg (Jörgen), Conny Svensson (Conny), Jan Johnsson (Jan)

 

Dagordning

§ 1               Mötet öppnades av ordförande Abbe

§ 2               Godkännande av dagordning
Godkändes

§ 3               Val av sekreterare
Urban        

§ 4               Val av justerare
Conny                                                    

§ 5               Skrivelser
 ÖIF har fått en inbjudan från Borgholm bowls om någon form av tävlingsutbyte. Styrelsen ställer sig positiv till detta men kommer att ha en träff med klubbens spelare för att diskutera detta vidare.                              

§ 6               Rapporter                                                                  

A Bowls

Lösningen för utomhusbanan vid Dagsholm dröjer. Abbe jobbar vidare med det.
7 spelare åker till Chelmsford för att delta i SMPT 11-12 februari. Därefter startar förberedelserna för VM i Aberdeen. 8 spelare är uttagna från ÖIF och och styrelsen beslutade att varje spelare från klubben får ett ekonomiskt resestöd på 1000 kr.

Det är många på träningarna och det börjar bli trångt i gymnastiksalen men stämningen är god i gänget.

B Bastugruppen
Deltagarna där uppskattar möjligheten att nu basta i klubbstugan

C Vallen
Kontraktet med HEF Valbo är nu påskrivet och vi önskar HEF lycka till i Div.3
Conny önskar en arbetsdag på vallen för att städa upp/ur det sista i förråden. Lämplig tid är längre fram i vår.

D Huvudsektionen och kansliet

Urban har kontaktat en revisionsfirma i Ödeborg, Slip Redovisning och de kan ta hand om vår deklaration för 2022. Kanske kan vi i försättningen ta hjälp av dem även för vår bokföring. Urban bjuder in företaget till ett styrelsemöte för att diskutera detta vidare.

§ 7               Ekonomi
Urban redogjorde kort för det ekonomiska läget och som det ser ut efter novemberrapporten bör vi gå plus minus noll för 2022 men vi får invänta den slutliga bokföringsrapporten.

§ 8               Övriga frågor

Vi behöver göra klart allt inför årsmötet inklusive budgetarbetet. Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte i huvudsak ägnas åt detta.  Årsmötet är planerat till 23-03-30 men datum fastställs vid nästa styrelsemöte.

§ 9               Nästa möte 2023-02-16                                                                                    

§ 10             Mötet avslutades och Abbe tackade för ett bra jobb.
                       

 

 

Sekreterare                                          Justerare

Urban Mathiasson            Conny Svensson

2023-04-27

Styrelsemöte Ödeborgs if

Närvarande.

Abbe Magnusson, Urban Mathiasson, Conny Svensson, Jan Johnsson, Mikael Larsson

# Abbe förklarar att mötet är Öppnat.

# Val av sekreterare för mötet blev Mikael.

# Val av justerare blev Urban.

Rapporter

# Urban rapporterar om ett nytt bokföringssystem med mer e-fakturor och lättare med uppföljning

och kontering, det kommer med en liten kostnad som det ska röstas om i styrelsen.

# Urban undrar över en faktura han fått på snöröjning om den stämmer, Jan säger att den stämmer.

# Urban rapporterar om att de bytt elmätare.

Bastusekton

# Conny meddelar att bastun är ockuperad med stolar som är undanställda där.

# Micke undrar om vi behöver de stolarna eller om vi skulle kunna kasta dessa så att bastukillarna får

tillgång tiill bastun, och det tas beslut på att flytta stolarna tillfälligt för att sedan kasta stolarna på en

framtida städdag.

Ekonomi

# Beslut taget på att anlita revisor.

# Urban avlägger en kort rapport om att ekonomin ser bra ut.

# Urban lägger fram förslag på att olika kommitéer ska utses, Tävlingskommité, Kioskkommitè och

en sponsorkommitè .

# Mikael säger att det måste specificeras vad de olika kommitéerna har för uppdrag och vad som

förväntas av dem och att de måste chans aƩ tacka ja eller nej till uppdraget.

# Abbe tar fram förslag på riktlinjer och ansvarsområden för de olika kommitéerna.

Övrigt

# Conny undrar vad vi ska göra med ” partytälten” beslut tas på att sätta upp de och kolla om de är

hela ( på en framtda städdag) och i så fall fota av dem och sedan sälja dem.

# Conny undrar vad som händer med långbanan.

# Urban har pratat med Niklas ( på Golĩanan) och han verkar inte vara intresserad av att ta över den.

# Beslut tas på att säga upp arrende Abbe skulle ta tag i detta, just nu löper arrendet på antngen

2025 eller 2026 detta kollar Abbe upp.

# Urban har pratat med en kille i Bengtsfors som skulle vilja låna två mattor av oss för att prova på

detta och vi ser väl inga hinder för detta.

Mötet avslutas.

 

Mikael Larsson                                                         Urban Mathiasson

Sekreterare                                                               Justerare

Ödeborgs IF                                                                                                                                   2023-05-30

Åke Anjous väg 5

45840 Ödeborg

 Protokoll fört vid styrelsemöte,på Ödeborgsvallen,2023-05-30.

 Närvarande:Urban Mathiasson,Abbe Magnusson,Conny Svensson,Jörgen Sundberg och Jan Johnsson.

 § 1 Ordföranden,AM,öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 § 2 Dagordningen godkändes.

 § 3 Jan Johnsson valdes till sekreterare.

 § 4 Conny Svensson utsågs till justeringsman.

 § 5 Skrivelser

      -Cub Cadet, stora klipparen har fått separat sakförsäkring.

      -Fora har administrativt krångel! Vi kommer att få inbetalningar åter!

      -Deklarationerna klara. Vi söker deklarationsfrihet hos Skattemyndigheten.

 

§ 6 Rapporter

        -Bowls.

        Billingsfors PRO får låna diverse bowlsutrustning intill 231231,ev. förlängning kan ske!

        Lagspel,på tävlingar,skall företrädesvis kombineras inom klubben.

        Nio man tävlar i Bamble,Norge, 23 06 02–04.

        Bowlsen gör sommaruppehåll juni-augusti.Träning kan ske vid dåligt väder!

        Arrendet, för utomhusbanan i Ellenö, är uppsagt.

        -Vallen.

        Nya avbytarbåsen möglar invändigt! Åtgärder undersöks!

        Bevattningen startas upp!

        Gräsklipparservice upphandlas av Niklas Jansson.

        Drivning,på Klippo,åtgärdas!

        Ödeborgs skola hyr Vallen 230601.

        -Bastu.

        Avslutas 230609 startar 230825.

        -Huvudsektionen och kansliet.

        Femton stolar är sålda.

        Hyllor,till kansliet,skall köpas in!

        230608, klockan 11:00 skall kansliet städas!

      -Ekonomi.

      Föreningens ekonomi är god men Vallen går med förlust! Eventuella åtgärder diskuterades

     livligt. Kioskverksamheten är lönsam!

 

§ 8 Övriga frågor. Inga frågor anmälda.

 

§ 9 Nästa möte. Ordföranden kallar.

 

§10 Ordföranden avslutar mötet och önskar alla en skön sommar!

 

 

Jan Johnsson,sekreterare.                             Abbe Magnusson, ordförande.

 

 

Conny Svensson,justerade.